سایت خبری ملت ما

لیست اخبار


معاون وزیر کار با اشاره به حذف امضاهای طلایی در دولت سیزدهم از افزایش تعداد مراکز جوار و بین کارگاهی به ۳۲۰۰ مرکز و آموزش بیش از دو میلیون ...