سایت خبری ملت ما

لیست اخبار

روزهای اغتشاشات در بحبوحه خبرهای مختلف پروژه‌های کشته‌سازی از همه داغ‌تر بودند و خیلی زود سر از رسانه‌های خارج از کشور درمی‌آوردند.
رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه در دولت سیزدهم خستگی و ناامیدی ممنوع است، گفت: دولت سیزدهم به دنبال اجرای افکار و ایده‌های امام راحل از جمله ...