سایت خبری ملت ما

لیست اخباربا صدور مجوز تأسیس ۹۵۱ دهیاری در دولت سیزدهم، شمار دهیاری‌ها به ۳۸ هزار و ۸۱۶ عدد رسید و بر این اساس ۹۶ درصد از جمعیت روستایی کشور از خدمات ...