سایت خبری ملت ما

لیست اخبار

مستندات موجود گواه آن است که پس از ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ و با تشکیل دولت سیزدهم، ۱۴۳ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۳۹۰ دُز واکسن ثبت سفارش شد که از افزایش ...